top of page
Obchodní podmínky a provozní řád

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tento provozní řád je závazný pro všechny klienty Santosha Yoga Studia z.s. (dále jen „Studio“), se sídlem v ulici Na Hrázkách 1777, 739 34 Šenov, registrovaném ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 14712 (dále jen „Provozovatel“). Adresa Studia je Ludvíka Podéště 1970/21, 708 00 Ostrava-Poruba.

1.2 Klientem se rozumí každá fyzická osoba, jíž byl vstup do Studia umožněn po úhradě lekce jógy nebo účasti na kurzu či semináři, prezenční či online.

1.3 Klient se zavazuje s Provozním řádem před vstupem a využitím služeb Studia seznámit a dodržovat jej. Provozní řád je zveřejněn na webových stránkách www.santosha.cz.

1.4 Provozní doba a rozvrh lekcí Studia je uveden na webových stránkách www.santosha.cz. Informace o provozní době je rovněž viditelně umístěna ve vstupních prostorách Studia. Poslední možnost vstupu do Studia se odvíjí od času zahájení poslední lekce dne. Klienti jsou povinni opustit prostory Studia nejpozději po skončení poslední lekce dne. Provozovatel si vyhrazuje právo rozvrh lekcí, kurzů a seminářů, a provozní dobu Studia kdykoli změnit, případně kteroukoli z plánovaných lekcí zrušit nebo přesunout, což oznámí prostřednictvím oznámení na webových stránkách www.santosha.cz.

1.5   Studio je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití veřejností, a to primárně ke cvičení jógy, SM systému a pilates, příp. jiného zdravotního cvičení.

2. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SLUŽEB STUDIA A BEZPEČNOST

2.1 Klient vykonává ve Studiu veškerou svou sportovní činnost na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Klient není oprávněn ve Studiu vykonávat sportovní činnost v případech onemocnění, zranění či jiné indispozice pro výkon sportovní činnosti, a pokud užívá léky či jiné látky, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit jeho fyzické či duševní schopnosti.

2.2   Klient rezervací lekce potvrzuje, že si je plně vědom svého zdravotního stavu, je fyzicky a psychicky způsobilý účastnit se lekce jógy. Pokud má jakákoli zdravotní omezení, konzultuje vhodnost cvičení jógy s lékařem, a informuje o nich lektora/ku vždy před začátkem lekce. Klient i v takovém případě využívá služeb Studia na vlastní odpovědnost a lektor ani Provozovatel nenesou odpovědnost za případnou újmu na zdraví.

2.3   Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se klient řídí podle vlastního uvážení. Klient bere na vědomí, že může být v průběhu lekcí jógy vystaven fyzickému, psychickému, nebo emočnímu zatížení. Provozovatel nenese odpovědnost za zhoršení zdraví klienta, k němuž došlo v důsledku nadměrné zátěže v průběhu cvičení. Klient je povinen přizpůsobit intenzitu a typ cvičení svému zdravotnímu stavu a aktuální fyzické kondici, tj. klient cvik mimo své fyzické možnosti neprovádí, cvičení přeruší, nebo vynechá prováděný cvik.

2.4 Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví či majetku klienta způsobenou jiným klientem nebo jinými osobami nacházejícími se v prostoru Studia.

2.5 Klient je povinen se po dobu své přítomnosti ve Studiu chovat způsobem, který nebude omezovat nebo rušit jiné klienty při využívání zařízení a služeb Studia.

2.6   Klient je povinen při užívání zařízení a služeb Studia dbát zásad dodržování osobní bezpečnosti, a to jak své, tak i ostatních klientů a respektovat pokyny lektorů a pracovníků Studia. Klient je povinen užívat zařízení a prostory Studia pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržovat v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

2.7 První pomoc zajišťuje příslušný lektor či recepční Studia. Ošetření první pomoci je zajišťováno na recepci Studia, která je vybavena lékárničkou a zdravotnickým materiálem dle platných právních předpisů.

2.8 Klient je povinen při vstupu do Studia nahlásit na recepci své jméno vedené v rezervačním systému, pod kterým se přihlašuje na jednotlivé lekce, nebo zakoupit jednorázový vstup na Otevřenou lekci. Klient je povinen se při vstupu do Studia zout.

2.9 V každém sále Studia jsou bezplatně k dispozici cvičební pomůcky a podložky. Pokud těchto pomůcek a podložek klient využívá, je důležité pomůcky a podložky po použití vydezinfikovat a vrátit na původní místo. Před použitím je možné pomůcky a podložky také vydezinfikovat. Klient je povinen při využívání zařízení a služeb Studia zacházet ohleduplně s pomůckami a vybavením Studia a chovat se tak, aby umožnil nerušené užívání služeb, vybavení a zařízení Studia také ostatním klientům. Klient je povinen dodržovat pořádek a předcházet poškození zařízení Studia, případně zjištěná poškození nebo nedostatky oznámit na recepci Studia.

2.10 V šatnách klienti nezanechávají cennosti, ty si vezmou s sebou do sálu s tím, že mobilní telefony musí být vypnuté. Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel. Provozovatel neodpovídá za ztrátu osobních věcí odložených v prostorách Studia mimo výše uvedené prostory tomu určené. Klient je povinen Provozovatele o vzniku škody informovat bezodkladně poté, co se o škodě dozvěděl, tedy před opuštěním prostor Studia v daný den. Případné právo na náhradu škody je klient povinen u Provozovatele uplatnit bez zbytečného odkladu.

3. REZERVACE LEKCÍ A PLATBA

3.1   Studio nabízí dvě formy lekcí, Otevřené lekce a Kurzy/Semináře. Návštěva obou druhů lekcí je podmíněna rezervací. Ceník lekcí je k dispozici v prostorách Studia a na webových stránkách www.santosha.cz/ceník.

3.2 Na Otevřené lekce je možné zakoupit jednorázový vstup nebo využít kreditového systému. Platnost vloženého kreditu jsou 3 měsíce na každých vložených 1 000 Kč. Kredit je možné použít pouze na úhradu otevřených lekcí a jednotlivých lekcí kurzů, které jsou nabízeny v rezervačním systému, jako volné. Kredit i jednotlivě zakoupené lekce jsou nevratné a je možné je vyčerpat, převést na jinou osobu (po osobní dohodě ve studiu), nebo za sebe poslat na lekci náhradníka.

3.3 Rezervace Otevřené lekce probíhá přes webové rozhraní www.santosha.cz/rozvrh,  prostřednictvím rezervačního systému Sportimea. Provozovatelem rezervačního systému je společnost MOZYTA, s. r. o. se sídlem: Švabinského 22, 851 01 Bratislava, IČO 46 923 152, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka 85751/B, která je správcem zákaznického účtu v rezervačním systému Sportimea (https://www.sportimea.com/terms). Na uvedené webové stránce se nachází Všeobecné obchodní podmínky provozovatele rezervačního systému.

3.4   Rezervace Otevřené lekce je možné provést, pokud je na zákaznickém účtu dostatečný kredit, případně je možné zakoupit jednotlivou lekci. Kredit i Otevřenou lekci je možné zakoupit online na www.santosha.cz, případně na recepci Studia. Na recepci je možné platit v hotovosti.

3.5   Rezervaci Otevřené lekce, nebo lekce kurzové je možné zrušit zdarma nejpozději 4 hodiny před jejím začátkem. Ranní a dopolední lekce je možné zrušit 12 hodin před jejich začátkem.  Pokud dojde ke zrušení Otevřené lekce v kratším časovém úseku je nevyužitá rezervace zpoplatněna plnou cenou lekce.

3.6   Rezervace na Kurzy/Semináře probíhají online přes webové rozhraní www.santosha.cz/lekce-a-kurzy. Rezervace místa na Kurzu/Semináři je potvrzena uhrazením ceny Kurzu/Semináře, případně zálohy, která se pro každý jednotlivý Kurz nebo Seminář liší. Rezervační poplatek je nevratný. Rezervační poplatek je možné uhradit v hotovosti na recepci Studia. Jednu lekci Kurzu má klient možnost si nahradit, pokud včas provede odhlášení z dané lekce v rezervačním systému. Na Kurzy/Semináře za sebe klient může kdykoli poslat náhradníka.

4. ČLENSTVÍ

4.1 Studio je Zapsaným Spolkem a primárně nabízí svým členům možnost účasti na jógových lekcích za výhodnější ceny. Koupí kurzu či kreditu klient souhlasí s členstvím ve spolku a čerpá výhody člena spolku. Kurzovné a kredit, jsou členským příspěvkem klienta. Klient podepisuje na recepci studia přihlášku do spolku a je seznámen s předloženými stanovami spolku.

4.2 Klienti si vytvářejí osobní registraci, která jim umožní rezervací lekcí, koupi kreditů a koupi kurzů a seminářů. Registraci je možné vytvořit kdykoli na webovém rozhraní www.santosha.cz, prostřednictvím rezervačního systému Sportimea.

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1   Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněný nebo doplněný Provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na webových stránkách www.santosha.cz.

5.2  Aktuální znění Provozního řádu je vždy vyvěšeno v prostorách Studia a na webových stránkách www.santosha.cz.

5.3   V případě uzavření Studia z důvodu anebo v důsledku mimořádné události je Studio oprávněno učinit následující opatření:

a) Platnost vloženého kreditu se prodlužuje o délku doby uzavření Studia z důvodu mimořádné události anebo účinnosti vládních opatření.
b) Konání nedokončených Kurzů/Seminářů se uskuteční v náhradních termínech, které budou vypsány, jakmile bude Studio znovu otevřeno po uplynutí mimořádné události anebo účinnosti vládních opatření. Studio má v takovém případě rovněž právo hodnotu nedokončených lekcí nahrát jako kredit na zákaznický účet klienta. Studio hodnotu nedokončených lekcí zpět nevyplácí.
c) Konání rezervovaných a zaplacených Kurzů/Seminářů, které nezačaly z důvodu uzavření Studia se uskuteční v novém náhradním termínu, který je Studio oprávněno vypsat po uplynutí mimořádné události anebo účinnosti vládních opatření, avšak minimálně s dvouměsíčním předstihem. Pokud se vypsaný termín klientovi nehodí, budou peníze nahrány jako kredit na zákaznický účet klienta. Studio hodnotu Kurzů/Seminářů zpět nevyplácí.

 

5.4   Tento Provozní řád je platný a účinný ode dne 1.9. 2022.

Santosha Yoga Studio z. s., Na Hrázkách 1777, 739 34 Šenov

IČ: 046 90 877 Bankovní spojení: 9131836001/5500

bottom of page