top of page
Stanovy spolku

Zakladatelé:

1. Markéta Antoníčková

2. Petr Antoníček

3. Renáta Bubeníčková

Prohlašují a činí nesporným, že jsou vedeni společným zájmem a k jeho naplňování tímto zakládají ve smyslu ustanovení §214 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a mají v úmyslu spolčovat se v něm, a dále prohlašují a činní nesporným, že se shodli na obsahu stanov zakládaného spolku v tomto znění:

 

S T A N O V Y  S P O L K U  

Santosha Yoga Studio z.s.

 

Článek I.

Název a sídlo spolku

 1. Název --Santosha Yoga Studio z.s.

 2. Sídlo – Na Hrázkách 1777, 739 34 Šenov

Článek II.

 Účel spolku

 1. Hlavním cílem spolku je organizovat a rozvíjet zájmovou činnost lidí, kteří provozují sportovní volnočasové aktivity zejména jógu a pilates

 2. Nabízet kvalitní způsob trávení volného času členům spolku

 3. Zpřístupnit tento druh cvičení všem věkovým skupinám

 4. Propagace sportu obecně

 5. Rozvíjení fyzického zdraví a psychické pohody

 6. Vedení dětí a mládeže ke sportu

 7. Organizace workshopů a seminářů pro členy spolku ve spolupráci s hostujícími lektory

 8. Pořádání tréninkových a rekreačních pobytů

 9. Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to i vlastní hospodářskou činností

 

Článek III.

Členství ve spolku

Členství ve spolku je řádné nebo čestné. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního zástupce.

 

Článek IV.

Řádné členství

1. Řádné členství ve spolku je jednoleté

2. Členem spolku může být fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba, která o členství projeví zájem, zákonný zástupce dítěte, které se účastní akcí spolku.

3. Členství vzniká dnem zápisu do seznamu členů, který vede předseda spolku. Do seznamu členů se u každého člena spolku zapisuje jeho jméno, příjmení, datum narození, bydliště, den vzniku členství a emailová adresa pro komunikaci spolku s členem. Zápis člena spolku do seznamu členů spolku provede předseda spolku bez zbytečného odkladu po splnění všech podmínek vzniku členství ve spolku.

Podmínkami vzniku členství jsou:

 1. Řádné vyplnění přihlášky

 2. Zaplacení členského poplatku

 3. Schválení členskou schůzí

Článek V

Čestné členství

1)Čestné členství ve spolku může členská schůze udělit konkrétní osobě.

2)Čestné členství je doživotní

3)Čestný člen má práva a povinnosti člena spolku.

 

Článek VI.

Zánik členství

Členství zaniká:

a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsedovi spolku

b) nezaplacením členských příspěvků

c ) úmrtím člena

d) zánikem spolku bez právního nástupce

Článek VII

Práva a povinnosti člena

Člen je oprávněn:

a) Účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován

b) Účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen

c) Hlasovat na členské schůzi

d) Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku

e) Využívat služeb spolku

f) Podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku

Člen je povinen: 

a) Dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu se zásadami spolku

b) Plnit usnesení orgánů spolku

c) Řádně platit členské příspěvky

 

Článek VIII

Orgány spolku

Orgány spolku jsou Členská schůze, Předseda spolku a Pokladník.

 

Článek IX

Členská schůze spolku

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, schází se nejméně jednou ročně.

 

Článek X

Předseda spolku

Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Předseda spolku zastupuje spolek v plném rozsahu samostatně.

a) Je výkonným orgánem spolku a řídí jeho činnost

b) Uvádí v život myšlenky a zásady, na kterých je spolek založen

c) Formuluje a stanovuje cíle činnosti spolku

d) Zajišťuje a řídí hospodaření spolku, řádné vedení účetnictví

e) Předkládá členské schůzi zprávu o činnosti spolku

Článek XI

Pokladník

a) Zajišťuje běžné hospodaření s majetkovými hodnotami do výše 5 000.- Kč

b) Předkládá členské schůzi ke schválení zprávu o hospodaření spolku za uplynulý kalendářní rok

 

Článek XII

Zásady hospodaření

1) Spolek je nevýdělečnou organizací

2 ) Příjmy spolku tvoří zejména:

   a) členské příspěvky

   b) dary a dotace

   c) granty

   d) účastnické poplatky placené účastníky akcí pořádaných spolkem

   e) výnosy z prodeje publikací a tiskovin vydaných spolkem

3) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování účelu spolku v souladu s činnostmi uvedenými   v čl. II těchto stanov.

4) O svém hospodaření vede spolek evidenci podle platných právních předpisů. Účetním rokem je kalendářní rok

 

Článek XIII

Závěrečná ustanovení

Záležitosti těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

V Ostravě dne 1.9.2022

Santosha Yoga Studio z. s., Na Hrázkách 1777, 739 34 Šenov

IČ: 046 90 877 Bankovní spojení: 9131836001/5500

bottom of page